loading

Al enige jaren worden op meerdere manieren gelden geworven ten behoeve van de Stichting Star of Life Team ten bate van de acute medische hulpverlening bij sportevenementen. Deze fondsenwerving gebeurt sinds 2015, het oprichtingsjaar van de stichting. Stichting Star of Life Team – kortweg Star – zal de komende jaren middels voorlichting en werving een groter beroep moeten zien te doen op gelden uit fondsenwerving.

1) Doelstelling stichting

Stichting Star of Life Team staat ten dienste van de sportende medemens in nood. De ingezamelde gelden worden gebruikt voor de paraatheid met kwalitatief hoogwaardige doktersauto’s en ambulances, bemand door vakkundig personeel. Deze hebben bij Star de status van professionele vrijwilliger. Professioneel omdat hij of zij in zijn of haar courante werkzame leven dit werk als reguliere arbeid verricht, vrijwilliger omdat de aanwezigheid en inzet bij Stichting Star of Life Team vrijwillig zijn. Zie ook de statuten.

Stars officemanagement levert de personele ondersteuning om de activiteiten van de teams onderweg mogelijk te maken. Ook de stafleden functioneren als vrijwilliger.

2) Wat wil de stichting bereiken?

Stichting Star of Life Team heeft als primaire doel de medische zorgverlening aan sportlieden die tijdens de uitoefening van hun favoriete hobby of beroep gewond raken of ziek worden. Het financieel mogelijk maken om voor patiënten de best mogelijke zorg te bieden, is een belangrijke nevendoelstelling. Immers zonder draagkracht kan geen hoogwaardige inzet worden geleverd. Dit streven uit zich concreet in de werving van gelden, waartoe uiteraard ook sponsoring kan behoren.

3) Doelstellingen en ambities

Concreet stelt Star zich ten doel zijn werkzaamheden voort te zetten, waartoe het onder meer nodig is het hart van de stichting te versterken. Hiertoe behoort het vinden van middelen om de aanschaf en het onderhoud van voertuigen mogelijk te maken, benevens de huur van een stallingsruimte. Met de kleine begroting van Star nu is het verwezenlijken van doelstelling en ambitie nipt mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke steun en inzet van teamleden en stafleden alsmede de rol van begunstiger van in het bijzonder zijn voorzitter, welke bijdraagt aan het lenigen van acute financiële noden.

De ambities zijn noodzakelijk om Stichting Star of Life Team te laten voldoen aan wettelijke vereisten rond acute medische hulpverlening en de onlangs door de overheid geaccordeerde Veldnorm Evenementenzorg.

4) Goodwill centraal

Streven is en zal blijven om de acute medische hulpverlening niet door te berekenen aan patiënten, in casu sportlieden, al kunnen tot deze groep ook behoren volgers zoals juryleden, ploegleiders, journalisten et cetera. De goodwill van Star is groot en enige jaren geleden al verbreed naar goede doelen in de buitenwereld. Zo is Star ondersteunende partner van de Stichting Matchis voor stamceldonatie (ook ANBI), de Hersenstichting (ook ANBI) en het evenement Klimmen tegen MS (KMTS).

Uitgangspunt is om met relatief beperkte middelen de grootste kans te maken de doelstellingen te behalen. Een niet-volledige opgave waaruit prioriteiten zullen moeten worden vastgesteld, staat hieronder beschreven. In het strategisch beleidsplan 2023-2026 dat op basis van dit beleidsplan zal worden opgesteld, komen de keuzes welke middelen door Star worden ingezet meer onderbouwd naar voren.

5) De in te zetten middelen fondsenwerving

  • Directe steun van onze goededoelenpartners
  • Eigen acties/evenementen (grotere, publieke acties)
  • Cocreatieacties met andere goede doelen
  • Proactieve benadering sponsors

6) Doelgroepen

Aangezien Star geen financiële bijdrage vraagt aan degenen die de stichting behandelt (geslotenbeursprincipe), zal Star voor de fondsenwerving andere bronnen dienen aan te boren. Samengevat kan een aantal bronnen worden benoemd.

  • Particuliere donateurs (groot en klein, incidenteel, structureel, nalatenschappen en legaten, kapitaalkrachtigen)
  • Fondsen
  • Ondernemingen (klein, groot, multinational)

7) Organisatie

Stichting Star of Life Team heeft een driehoofdig bestuur, bestaande uit Professor Ruud Koornstra (voorzitter), drs. Jos Benders MD (secretaris/ penningmeester), tevens oprichter van Star en Prof. Dr. René Brouwer MD (lid).

8) Communicatie, transparantie en profilering

De Stichting Star of Life Team communiceert vooral via de eigen website en ook via eigen socialemediakanalen. Er wordt duidelijk inzicht gegeven over de aard van de werkzaamheden die middels de geworven gelden kunnen worden gerealiseerd. Elk jaar wordt een jaarverslag opgesteld. Dat wordt gepubliceerd op de website en neergelegd bij de KvK.

ANBI-status
Het fonds vraagt de ANBI-status aan bij de Belastingdienst en zal hiervan melding maken op al zijn uitingen.

9) Planning korte en middellange termijn

De volgende acties moeten worden opgezet om Star verdere slagkracht te geven: begroting en activiteitenplan opstellen voor de periode 2023-2024. Hierin zullen vooral de onderdelen zoals hieronder genoemd bij korte termijn moeten worden opgenomen.

Korte termijn (tot eind 2023)
Met externe adviseurs opstellen (strategisch) plan tot fondsenwerving.
In gebruik nemen van een vernieuwde website.
Uitwerken organisatie, structurele start werving vrijwilligers.
Communicatieplan ten behoeve van het breder bekend maken van Star.

Middellange termijn (2023-2024)
Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere partijen van eenzelfde productniveau.

Opzetten van een Kwaliteits Management Systeem.
Opzetten pr en communicatieplan naar nieuwe fondsen c.q. sponsors.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren

STEUN ONZE PARTNERS EN SPONSORS